Naziv zavoda:

Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61
3263 Gorica pri Slivnici

Tel: 05 969 6050

Odgovorna uradna oseba:

Breda Županc, prof., ravnateljica
Telefon: 05 969 6056
E-mail: breda.zupanc@slivnica.si

Datum prve objave kataloga: 6. 2. 2009

Datum zadnje spremembe: 20. 8. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://slivnica.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
– Osnovna šola Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici
– Podružnična osnovna šola Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 12, 3223 Loka pri Žusmu
– Podružnična osnovna šola Prevorje, Lopaca 3, 3262 Prevorje

2. b Organigram zavoda

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojne osebe:

Ana Belina, tajnica OŠ Slivnica pri Celju,
Gorica pri Slivnici 61,
3263 Gorica pri Slivnici

Telefon: 05 969 6050
E-mail šole: tajnistvo@slivnica.si

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi (vse predpise najdete v rubriki Šolski dokumenti/Šolska zakonodaja):
– Akt o ustanovitvi
– Pravila o šolski prehrani
– Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Slivnica pri Celju
– Pravila o šolskem skladu
– Vzgojni načrt
– Hišni red

Državni predpisi:
– Zakon o zavodih
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– Zakon o šolski inšpekciji
– Zakon o delovnih razmerjih
– Zakon o javnih uslužbencih
– Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
– Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
– Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
– Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
– Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
– Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
– Zakon o javnih naročilih
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
– Zakon o varstvu osebnih podatkov
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o splošnem upravnem postopku
– Zakon o osnovni šoli
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
– Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
– Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
– Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
– Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2. e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

– Predlogi predpisov
– V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

– Seznam strateških in programskih dokumentov
– Razvojni načrt OŠ Slivnica pri Celju
– Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto

2. g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

– Vrste postopkov, ki jih vodi organ Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
– Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
– Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2. h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

– Seznam javnih evidenc – jih ni.

2. i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

– Seznam zbirk v pripravi.

2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

– Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
– Objave že posredovanih informacij javnega značaja
– Šolski koledar za tekoče šolsko leto

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

– Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.slivnica.si ob vsakem času.
– Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.