Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Svet staršev v šolskem letu 2020/2021

Svet staršev:

predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prva seja Sveta staršev je bila 24. 9. 2020.  Zapisnik 1. seje si lahko ogledate tukaj.

Druga seja Sveta staršev je bila 17. 11. 2020. Zapisnik 2. seje si lahko ogledate tukaj.

Tretja seja Sveta staršev je bila 2. 2. 2021. Zapisnik 3. seje si lahko ogledate tukaj.

Četrta seja Sveta staršev je bila 18. 5. 2021. Zapsinik 4. seje si lahko ogledate tukaj.

 

 

 

 

 

 

Dostopnost