Svet šole OŠ Slivnica pri Celju sestavlja:
– pet predstavnikov delavcev: Nisa Golob Drofenik, Polonca Jamnikar, Nataša Vnučec, Martina Kosaber Gril, Nastja Zidanšek
– trije predstavniki staršev: Katja Dolničar, Erika Drobnak, Damjana Gračnar in
– trije predstavniki ustanovitelja: Rudi Brečko, Jasmina Levičar, Mateja Peperko.

Svet šole se je konstituiral 21. 10. 2020. Predsednica Sveta šole je Nisa Golob Drofenik, namestnica pa Katja Dolničar.

Svet šole:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev ali skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– imenuje pritožbeno komisijo,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.