Na natečaj za raziskovalne naloge Moja, tvoja, naša biodiverziteta”, ki ga je razpisala LIFE Naturaviva, smo poslali raziskovalno nalogo Raznovrstnost cvetnega prahu na Kozjanskem avtoric Leje Planko in Ane Mastnak. Raziskovalne naloge je ocenila tričlanska žirija predstavnikov Nacionalnega inštituta za biologijo. Ocenjene so bile v vsaki kategoriji posebej na podlagi samostojnosti pri pripravi naloge, izvirnosti izbrane teme, kakovosti zastavljenih hipotez, raziskovalnega pristopa in navajanja literature, korektnosti metod dela in rezultatov ter njihove interpretacije, sistematičnosti podanega gradiva ter prispevka naloge k varovanju in poznavanju lokalne biodiverzitete.
 
V kategoriji Travniki je bila naloga odlično ocenjena in je bila nagrajena s 1. mestom. Leji, Ani in mentorici gospe Renati Mastnak iskreno čestitamo.