a) podokoliš Osnovne šole Slivnica pri Celju:
Gorica pri Slivnici, Rakitovec, Javorje, Bukovje pri Slivnici, Voduce, Jelce, Sele, Turno, Paridol, Slivnica pri Celju, Voglajna, Drobinsko, Vezovje, Tratna pri Grobelnem od hišne številke 32 do 44, Črnolica od hišne številke 29 do 37, Vodice pri Slivnici, Tratna ob Voglajni;
b) podokoliš Podružnične osnovne šole Loka pri Žusmu:
Loka pri Žusmu, Dobrina, Hrastje;
c) podokoliš Podružnične osnovne šole Prevorje:
Lopaca, Krivica, Žegar, Straška gorca, Košnica, Dobje pri Lesičnem.
Naselja iz vseh treh alinej tega člena sestavljajo šolski okoliš Osnovne šole Slivnica pri Celju.Matična enota je Osnovna šola Slivnica pri Celju, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten šolski okoliš in sicer v ustrezni podokoliš. Starši, ki želijo vpisati otroka v drug podokoliš, morajo oddati vlogo, ki jo obravnava komisija, sestavljena iz ravnateljice, vodje podružnične šole in svetovalne delavke.